Informacije javnega značaja

Zavod za turizem in promocijo “Turizem Grosuplje” deluje kot organizacija za izvajanje javne službe za oblikovanje, razvoj, promocijo in trženje celovite turistične ponudbe ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje turističnih objektov v Občini Grosuplje. Povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva in druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju razvojnih projektov, koordinacije in organizacije prireditev, vzdrževanja javne turistične infrastrukture, ki je dana zavodu v upravljanje, ter opravljanja nalog s področja upravljanja in dejavnosti Krajinskega parka Radensko polje.

Ustanovitelj Turizma Grosuplje je Občina Grosuplje. Javni Zavod je bil ustanovljen leta 2016 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA

ZAVOD ZA PROMOCIJO IN TURIZEM »TURIZEM GROSUPLJE«

Adamičeva cesta 15, 1290 GROSUPLJE

Tel: 01 786 25 74

E-pošta: info@visitgrosuplje.si

 

OE KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE

Vodja: Uroš Perme

Tel: 082 007 157

E-pošta: info@radenskopolje.si

Organigram organa

SVET ZAVODA ZA PROMOCIJO IN TURIZEM »TURIZEM GROSUPLJE«

  • Alojz Bavdek (predsednik)
  • Janez Svetek (podpredsednik)
  • Urška Berlan (predstavnica zainteresirane javnosti)
  • Lučka Jere (predstavnica zaposlenih)
  • Suzana Zupanc Hrastar (predstavnica MOP)

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mihael Hočevar, direktor

Tel.št: 082 007 158

E-pošta: 
miha.hocevar@visitgrosuplje.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

  • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
  • Statut javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v zavodu Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
  • ODLOK o turističnih vodnikih na turističnem območju Občine Grosuplje

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z delovnega področja organa, po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto

dostopne na spletu (www.vistigrosuplje.si) v pdf obliki. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00 uro.

Piškotki & zasebnost

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotovitev najboljše izkušnje na našI spletni strani.