Faza/status projekta: V TEKU

LIFE AMPHICON

Projekt

Turizem Grosuplje, OE Krajinski park Radensko polje sodeluje v evropskem projektu LIFE AMPHICON. Vodilni partner je Občina Grosuplje, v projektu pa sodelujejo še partnerji: Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Center za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tuja partnerja iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg ter partner iz Nemčije, Združenje nacionalnega parka spodnje doline Odre.

Cilj projekta LIFE AMPHICON (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk in obnova njihovih habitatov, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji.

V okviru projekta bomo na območju Krajinskega parka Radensko polje zgradili podhode in ograje, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, uredili učne in interpretacijske poti, učilnico na prostem ter postavili informacijske table, opazovalnice in tudi razgledni stolp.

Pomemben del projekta pa predstavlja tudi vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerji, kar bo pomembno prispevalo tudi k boljšemu upravljanju z Natura 2000 območji.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje države 20 %, 20 % predstavlja lastni delež. Občina Grosuplje bo tako za izvedbo projekta prejela 561.580 evrov, Turizem Grosuplje pa 276.613 evrov. Projekt se je pričel novembra 2019 in bo trajal sedem let.

Program LIFE je sicer finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpora ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Zunanja povezava:
LIFE AMPHICON