Krajinski park Radensko polje

Krajinski park Radensko polje leži na JV delu občine Grosuplje. Gre za izjemno kraško polje, veliko dobrih 4 km 2, s številnimi tipičnimi kraškimi pojavi, ki tvorijo naravni mozaik travnikov, grmišč, gozdov in presihajočih jezerc. Krajinski park gradi tudi dvignjen gozdnat obod, ki, kakor velikanska pleča, varuje skrivnosti tega izjemnega naravnega bisera. Značilni kraški pojavi se kažejo v obliki:

  • Izrazitih retij/estavel (Novljanovo in Veliko Retje, Srednjice),
  • Kraške ponorne jame (Zatočna jama),
  • Občasnih ponornih jam (Beznica, Lazarjeva jama in jama Pekel),
  • Suhe kraške jame (Viršnica),
  • Številnih manjših ponorov, vrtač ter
  • Stalnih (Šica) in občasnih kraških izvirov (Zelenka).

Hkrati, s prepletom suhih in vlažnih travišč, poplavnega gozda, ostankov šotnega barja, vodne in obvodne vegetacije ter gozda, je to območje pomembna biodiverzitetna točka.

Dobravka priteče na S del območja iz nekraškega sveta. Zanjo je značilna ozka, strma struga, vrezana v glinene nanose, ki so najizrazitejši pod gričem Boštanj. Tam, pri Velikem retju, so vidne tudi prve izrazite rupe in estavele, skozi katere voda v času nizkega vodostaja odteka v podzemlje. V času deževja se pojav obrne in voda skozi rupe v dnu vre na površje. Dobravka ob normalnem vodostaju ponika v jami Beznica.

Drugi vodotok Zelenka, ki izvira ob zaselku Pirka, je značilno kraški. Ima lijakasto oblikovan kraški izvir v obliki estavele in kraški ponor v jami Pekel. Večin leta je struga suha in se napolni samo ob daljšem deževju.

Najlepše ohranjena je reka Šica. Ta izvira na JZ delu Radenskega polja pod vasjo Mala Račna. Šica, zahvaljujoč okljukom, naredi trikratno pot do svojega ponora v Zatočni jami. Ob višjem vodostaju J del Radenskega polja preplavijo vode Zelenke in Dobravke. Takrat se vode izlivajo tudi v sosednjo, sicer suho, Lazarjevo jamo.

Za vse tri vodotoke je značilno, da tečejo od zahoda proti vzhodu, kjer ponikujejo in pritečejo na plan kot del izvira Krke.

Radensko polje je najmanjše med 9 izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji.

Lokacija

Zunanja povezava:
radenskopolje.si

Galerija

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Obišči tudi:

Ostri vrh